Regulamin

Regulamin Konkursu Wiedzy o Energetyce PW

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Energetyce PW organizowanym przez Politechnikę Warszawską w roku 2019, zwanym dalej Konkursem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wybranych techników o profilach kształcenia związanych z energetyką. 
 3. Oficjalna strona                internetowa      Konkursu            znajduje              się          pod adresem http://www.konkursenergetyczny.itc.pw.edu.pl/ i na niej będą publikowane wszelkie informacje o Konkursie.

§ 2 Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów techników zagadnień związanych z energetyką i ochroną środowiska.
 2. Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Warszawska, w tym Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej działające na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.
 2. Osobą odpowiedzialną za wszystkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Konkursu jest dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW.

§ 4 Zakres tematyczny konkursu

Konkurs obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą energetyką, w szczególności:

 1. energetyka węglowa i gazowa;
 2. odnawialne źródła energii;
 3. energetyka jądrowa;
 4. regulacje  prawne dotyczące energetyki;
 5. polityka ochrony środowiska;
 6. zasoby energetyczne w krajach UE;
 7. efektywność energetyczna;
 8. metody magazynowania energii;
 9. podstawy elektroenergetyki.

§ 5 Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału. Poszczególne etapy Konkursu będą odbywały się w następujących terminach:
  1. Etap I (eliminacje) – dnia 16.10.2019 r.,
  1. Etap II (finał) – dnia 26.11.2019 r. (data może ulec zmianie, w takim przypadku informacja zostanie podana na oficjalnej stronie Konkursu).
 2. Eliminacje przeprowadzone zostaną w formie testu wiedzy zawierającego pytania zamknięte. Test będzie przeprowadzony na terenie szkół, które wyrażą zgodę na wzięcie udziału w Konkursie. Wszelkie materiały oraz informacje dotyczące tego etapu przesłane zostaną przez Organizatora Konkursu do szkół.
 3. Do finału przejdzie  20 najlepszych uczniów, przy czym maksymalnie 2 osoby z jednej szkoły.
 4. Finał zostanie zorganizowany na terenie Politechniki Warszawskiej. 
 5. Finał zostanie przeprowadzony w formie testu zawierającego część otwartą oraz zamkniętą.
 6. Koszt udziału uczestników w finale nie jest pokrywany przez Organizatora.
 7. Konkurs ma charakter indywidualny.
 8. Liczba uczestników biorących udział w eliminacjach jest nieograniczona.
 9. Ostateczne wyniki eliminacji zostaną ogłoszone w ciągu pięciu dni roboczych od daty eliminacji. Wyniki zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu.
 10. Wyniki finału zostaną ogłoszone w dniu finału. 

§ 6 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń technikum, który zgłosi się do Konkursu
 2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dnia 16.09.2019 r. do dnia 2.10.2019 r.

na formularzu, który Organizator Konkursu  udostępni na oficjalnej stronie Konkursu.

 • Formularz dotyczący uczestnictwa w Konkursie zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz dane przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 • Uczestnicy Konkursu, aby wziąć udział w Konkursie obowiązani są:
  • złożyć oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Wiedzy o Energetyce PW organizowanego przez Politechnikę Warszawską, w tym Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej działające na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa i akceptuję jego postanowienia”,

 • przedłożyć oświadczenie nauczyciela prowadzącego o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Wiedzy o Energetyce PW organizowanego przez Politechnikę Warszawską, w tym  Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej działające na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa i akceptuję jego postanowienia.

 • Uczestnicy Konkursu, którzy nie ukończyli 18 lat, aby wziąć udział w konkursie, zobowiązani są dodatkowo przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego na udział w Konkursie o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na udział osoby małoletniej w Konkursie Wiedzy o Energetyce PW. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Wiedzy o Energetyce PW organizowanego przez Politechnikę Warszawską, w tym Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej działające na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa i akceptuję jego postanowienia.”

§ 7 Komisja Konkursowa

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda;
  1. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW;
  1. dr inż. Grzegorz Niewiński;
  1. dr inż. Kamil Futyma.
 3. Do zadań Komisji należy:
  1. przeprowadzenie Konkursu oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  1. przygotowanie zagadnień konkursowych i sprawdzenie poprawności ich rozwiązań,
  1. wyłonienie finalistów Konkursu.
 4. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz ogłasza wyniki Konkursu.
 5. W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez przewodniczącego Komisji, wyznacza on swojego zastępcę spośród pozostałych członków Komisji.

§ 8 Nagrody i wyróżnienia

 1. Wszyscy uczestnicy finału uzyskają tytuł Finalisty Konkursu Wiedzy o Energetyce i uhonorowani zostaną stosownymi dyplomami.
 2. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni w finale osoby zajmujące kolejno miejsca od pierwszego do trzeciego, które nagrodzone zostaną nagrodami rzeczowymi.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc uzyskają tytuł Laureata Konkursu Wiedzy o Energetyce PW.  Pozwoli to, na podstawie Uchwały  283/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej w latach 2019-2022 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów, na uzyskanie uprawnienia do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego.
 4. Warunkiem przyjęcia na studia Laureata Konkursu bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym jest zarejestrowanie się i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosowanych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej i na stronie internetowej.

§ 9 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, które są niezbędne do realizacji celu przeprowadzenia i udokumentowania konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia i udokumentowania konkursu – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania konkursu.
 6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,
 2. Ewentualne zmiany w Regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.