Regulamin

Regulamin Konkursu Wiedzy o Energetyce PW

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Energetyce PW organizowanym przez Politechnikę Warszawską w roku 2021, zwanym dalej Konkursem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wybranych techników o profilach kształcenia związanych z energetyką. 
 3. Oficjalna strona internetowa Konkursu znajduje się pod adresem http://www.konkursenergetyczny.itc.pw.edu.pl/ i na niej będą publikowane wszelkie informacje o Konkursie.

§ 2 Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów techników zagadnień związanych z energetyką i ochroną środowiska.
 2. Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Warszawska, w tym Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej działające na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, zwana dalej Organizatorem.
 2. Osobą odpowiedzialną za wszystkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Konkursu jest opiekun koła naukowego dr inż. Kamil Futyma.

§ 4 Zakres tematyczny konkursu

Konkurs obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą energetyką, w szczególności:

 1. energetyka węglowa i gazowa;
 2. odnawialne źródła energii;
 3. energetyka jądrowa;
 4. regulacje  prawne dotyczące energetyki;
 5. polityka ochrony środowiska;
 6. zasoby energetyczne w krajach UE;
 7. efektywność energetyczna;
 8. metody magazynowania energii;
 9. podstawy elektroenergetyki.

§ 5 Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału. Poszczególne etapy Konkursu będą odbywały się w następujących terminach:
  • etap I (eliminacje) – dnia 12 marca 2021r.,
  • etap II (finał) – dnia 8 kwietnia 2021r. (data może ulec zmianie, w takim przypadku informacja zostanie podana na oficjalnej stronie Konkursu).
 2. Oba etapy zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.
 3. Eliminacje przeprowadzone zostaną w formie testu wiedzy zawierającego pytania zamknięte. Test uczniowie mogą pisać zdalnie z domu lub na terenie szkoły.
 4. Do finału przejdzie 20 najlepszych uczniów, przy czym maksymalnie 2 osoby z jednej szkoły.
 5. Finał zostanie przeprowadzony w formie testu zawierającego część otwartą oraz zamkniętą przez platformę Zoom.
 6. Koszt udziału uczestników w finale nie jest pokrywany przez Organizatora.
 7. Konkurs ma charakter indywidualny.
 8. Liczba uczestników biorących udział w eliminacjach jest nieograniczona.
 9. Ostateczne wyniki eliminacji zostaną ogłoszone w ciągu pięciu dni roboczych od daty przeprowadzenia eliminacji. Wyniki zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu.
 10. Wyniki finału zostaną ogłoszone dzień po finale. 

§ 6 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń technikum, który zgłosi się do Konkursu.
 2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dnia 27 stycznia 2021 r. do dnia 5 marca 2021 r. na formularzu, który Organizator Konkursu udostępni na oficjalnej stronie Konkursu.
 3. Formularz dotyczący uczestnictwa w Konkursie zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz dane przedstawiciela ustawowego lub opiekuna  w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 4. Uczniowie techników , aby wziąć udział w Konkursie obowiązani są:
 5. złożyć oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Wiedzy o Energetyce PW organizowanego przez Politechnikę Warszawską, w tym Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej działające na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa i akceptuję jego postanowienia”.,

 • przedłożyć oświadczenie nauczyciela prowadzącego o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Wiedzy o Energetyce PW organizowanego przez Politechnikę Warszawską, w tym Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej działające na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa i akceptuję jego postanowienia”.

 • Uczniowie techników , którzy nie ukończyli 18 lat, aby wziąć udział w Konkursie, zobowiązani są dodatkowo przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna  na udział w Konkursie o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na udział osoby małoletniej w Konkursie Wiedzy o Energetyce PW. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Wiedzy o Energetyce PW organizowanego przez Politechnikę Warszawską, w tym Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej działające na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa i akceptuję jego postanowienia.”

 • Uczeń, który złożył zgłoszenie do Konkursu w regulaminowym terminie, staje się uczestnikiem Konkursu, dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej ze strony Organizatora.
 • Warunki techniczne wymagane do wzięcia udziału w Konkursie:
 • stały dostęp do internetu min. 800kbps/1.2Mbps,
 • urządzenie nagrywające obraz oraz dźwięk,
 • spełnienie wymagań sprzętowych dotyczących składników komputera zamieszczonych na stronie Konkursu:

http://konkursenergetyczny.itc.pw.edu.pl/wymagania

lub stronie producenta oprogramowania marki Zoom:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux

§ 7 Komisja Konkursowa

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda;
  1. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni;
  1. dr inż. Grzegorz Niewiński;
  1. dr inż. Kamil Futyma.
 3. Do zadań Komisji należy:
  1. przeprowadzenie Konkursu oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  1. przygotowanie zagadnień konkursowych i sprawdzenie poprawności ich rozwiązań,
  1. wyłonienie finalistów Konkursu.
 4. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz ogłasza wyniki Konkursu.
 5. W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez przewodniczącego Komisji, wyznacza on swojego zastępcę spośród pozostałych członków Komisji.

§ 8 Nagrody i wyróżnienia

 1. Wszyscy uczestnicy finału Konkursu uzyskają tytuł Finalisty Konkursu Wiedzy o Energetyce i uhonorowani zostaną stosownymi dyplomami.
 2. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni w finale osoby zajmujące kolejno miejsca od pierwszego do trzeciego, które nagrodzone zostaną nagrodami rzeczowymi.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc uzyskają tytuł Laureata Konkursu Wiedzy o Energetyce PW.  Pozwoli to, na podstawie uchwały  283/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej w latach 2019-2022 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów, na uzyskanie uprawnienia do przyjęcia na studia bez kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym  opartym na wynikach egzaminu maturalnego.
 4. Warunkiem przyjęcia na studia Laureata Konkursu bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym jest zarejestrowanie się i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosowanych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej i na stronie internetowej.

§ 9 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, które są niezbędne do realizacji celu przeprowadzenia i udokumentowania Konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia i udokumentowania konkursu – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania Konkursu.
 12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,
 2. Ewentualne zmiany w Regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.